Ako funguje registrácia do RPVS?

Ako funguje registrácia do RPVS?

Zákon o RPVS, ktorý je účinný od 1.2.2017 obsahoval ustanovenia, ktoré pôsobili metúco prípadne ustanovenia, ktoré sa v praxi ukázali ako nepoužiteľné, či bezdôvodne komplikujúce podnikateľskú činnosť partnerov verejného sektora a činnosť oprávnených osôb. Taktiež nebolo zjavné ako niektoré ustanovenia zákona vykladať, resp. čo týmito ustanoveniami mienil zákonodarca nariadiť. A tak bolo len otázkou času, kedy príde k novele tohto zákona.

contract-1464917_960_720

Tá bola predložená na pripomienkovanie do NRSR ešte v roku 2018 a o 10 najdôležitejších zmenách v nej navrhovaných sme vás informovali už v minulosti. V dnešnom článku sa dozviete aktuálne znenie zákona o RPVS v zmysle tejto novely a 11 významných zmien, ktoré prináša pre podnikateľov a pre našu advokátsku kanceláriu ako oprávnenú osobu. 
Podľa starého znenia zákona o RPVS bolo možné vykonať overenie údajov zapísaných v Registrácií partnerov verejného sektora iba:
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod
pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra
k 31. decembru kalendárneho roka
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 Eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy

muž s laptopom

 

V zmysle ust. §6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä: Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.“ Podnik ako taký v zmysle ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), pretože veci zahrnuté do podniku len jedného z manželov patria do jeho oddeleného vlastníctva. Avšak podľa právnej úpravy BSM, do tohto spoluvlastníctva patria príjmy z podnikania, keďže v zmysle ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“. V tomto prípade teda podnikajúci manžel ručí za záväzky z podnikania celým svojím majetkom, vrátane majetku ktorý patrí do BSM. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že manželka podnikateľa sa podieľa na hospodárskom zisku z podnikania, t.j. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.  

Na základe vyššie uvedeného, možno manžela, resp. manželku fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, pričom uvedený postup sa týka výlučne fyzických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora, nie však právnických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora (t.j. do registra sa nezapisujú ako konečný užívatelia výhod manželia, resp. manželky konečných užívateľov výhod u právnickej osoby, ktorá je partnerom verejného sektora)

V zákone o RPVS avšak absentovala možnosť vykonania overenia dobrovoľne mimo udalostí predpokladaných zákonom. Podľa nového znenia je možné vykonať overenie údajov konečného užívateľa výhod kedykoľvek. Toto overenie je čisto na dobrovoľnej báze. Vyššie uvedené povinnosti vykonania overenia zostali zachované.

Úvodom si povedzme, čo vlastne je Register partnerov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Register bol zriadený s cieľom zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry.

 

Register parterov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS.

 

Je dôležité povedať, že už aj zaregistrované osoby v registri Úradu pre verejné obstarávanie majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

 

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

 

Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne, atď.

Comments are closed.